Ideas in the field of public education Beta

Мusiqa madaniiyati fani zamonaviy yondashuvlar

Description of the proposal

musiqa madaniyati fani o'tosh metodlari

Relevance of idea / proposal

musiqa madaniyati darsini samaradorligini oshirishda ilg'or pedagogik texnologiyalarning o'rni va ahamiyati

Possible ways to implement the idea / proposal

musiqa madaniyat darsini o'tish maqsadlari

Comments (0)

No comments